Jack cắm nguồn tổng cho camera

5.000

Jack cắm camera sử dụng để nối từ nguồn tổng cắm vào camera.

Jack nối nguồn cho camera khi sử dụng nguồn tổng, gồm 1 đầu dây gắn vào đầu nguồn camera, 1 đầu đấu vào nguồn 12v.